Khảo thí - ĐB chất lượng

Giới thiệu

Phòng Khảo thí - ĐBCLGD Trường Đại Học Y Dược Huế được thành lập trên cơ sở các Quyết định số 38/2004/ĐT ngày 2/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Quyết định số 5584/QĐ – BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 286/QĐ–ĐHH–TCNS ngày 22/3/2007 của Giám Đốc Đại Học Huế, Quyết định số 890/QĐ–YK–TCCB ngày 27/4/2006 về việc thành lập Đơn vị Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Y, Quyết định số 1104/QĐ–YK–TCCB ngày 01/06/2006 về Quy định hoạt động của Đơn vị Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại Học Y
Xem chi tiết
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác