Khoa học công nghệ

Giới thiệu

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế là phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác theo phân công, cụ thể là: - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường; - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong Nhà trường.

Xem chi tiết
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác