TB đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 19-20, hình thức học tập trực tuyến tại Trường ĐHNN-ĐHH 19/04/2020 15:44

Trường ĐHNN-ĐHH đã có thông báo số 312/TB-ĐHNN về việc đăng ký học học phần Ngoại ngữ không chuyên (Ngoại ngữ cơ bản 2). Phòng ĐTĐH xin thông báo đến các sinh viên năm thứ nhất (khóa TS2019) và SV đăng ký học lại biết và thực hiện.

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác